Aydınlatma Metnimiz

  Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferkoo Apt. No:175/4 Şişli/İstanbul adresinde mukim BİNYAPRAK BİLİŞİM MEDYA DANIŞMANLIK ORGANİZASYON VE TİC. A.Ş (Bundan sonra kısaca “Binyaprak”, “Şirket” veya “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır.) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Veri Sorumlusudur.

  Veri Sorumlusuna, KVKK’nun 10. maddesi uyarınca “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” görevi yüklenmiştir. Bu kapsamda amacımız; kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konusunda sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

  İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Genel Aydınlatma Metni (Bundan sonra kısaca “Aydınlatma Metni” olarak anılacaktır.), Veri Sorumlusu sıfatıyla “Binyaprak” tarafından hazırlanmıştır.

  Bu itibarla, ilk olarak, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi ve paylaşılmasına ilişkin gizliliğinizin koruması amacıyla teknik ve idari tedbirleri almakta olduğumuzu belirtmek isteriz.

  Bu Aydınlatma Metni’nde sırasıyla “kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel veri sahibinin hakları ve kişisel veri sahibinin belirtilen haklarına ilişkin başvuru yöntemi” konusunda sizleri aydınlatmak amacıyla ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır. Bu açıklamaları okumanızın kişisel haklarınızın korunması bakımından önemli olduğunu belirtmek isteriz. 

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

  Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenebilecektir;

  • Katılımcıların Eğitim Seviyesinin Hesaplanması
  • Program Sonrası Ortalama Verilerin Hesaplanması
  • Efektif ve Yararlı Eğitim Düzeyinin Belirlenmesi
  • Katılımcıların Yaş Ortalamasının Hesaplanması
  • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
  • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
  • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

  Kişisel verileriniz; 

  • Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerinin ifası, 
  • İş faaliyetlerinin yerine getirilmesine ilişkin sorumluluklarının ifası,
  • İnsan kaynakları, mali ve idari politikaların yürütülmesi,

  amaçlarıyla yöneticilerimize, şirket görevlileri, hissedarları, çalışanları, iş ortaklarına, hizmet alınan kişi veya üçüncü kişiler, danışmanlar, denetçiler, özel hukuk ya da kamu tüzel kişileri, şahıslar, kanunen yetkili kılınan ve bilgi paylaşımını talep eden otoriteler ile paylaşım nedeniyle yurt içinde KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz;

  • Web sitemizden ya da elektronik ortamdan ilettiğiniz müracaat, başvuru, şikâyet öneri formu dahil olmak üzere her türlü formlar aracılığıyla, 
  • Veri Sorumlusuna şahsen, elden, web sitesi, elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemler kullanarak ilettiğiniz her türlü bilgi ve belgeler yoluyla,
  • Güvenlik noktalarında bulunan güvenlik kameraları, telefon, e-posta, faks, kurumsal yazışmalar ve raporlama faaliyetleri yoluyla,
  • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için tarafımıza iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla, 
  • İlgili mevzuat gereğince faaliyetlerimizin yürütülmesi, sürdürülmesi, geliştirilmesi ve denetlenebilmesi sırasında, 
  • Faaliyetlerimize yönelik tanıtım, kampanya ve benzeri süreçler yoluyla, 
  • Planlama, istatistik, memnuniyet anketlerinin yapılması, güvenliğin sağlanması, e-postalar, sosyal medya paylaşımları ve çalışan adaylarla gerçekleştirilen görüşmeler sırasında,

  KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirlenen şartlar dahilinde, ticari faaliyet sırasında kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin idamesi, finansal/mali, idari işler ve iş stratejilerinin belirlenmesi, denetim ve bildirim sorumluluklarının yerine getirilmesi gibi ticari faaliyet süreçlerinde uyulması gereken yükümlülüklerimizi düzenleyen mevzuat ve hukuki kurallar gereğince toplanmaktadır.

  Kişisel Veri Sahibinin Hakları

  Kişisel veri sahibi olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde düzenlenen ve aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 Sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

  Kişisel Veri Sahibinin Yukarıda Belirtilen Haklarına İlişkin Başvuru Yöntemi

  Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine veya işbu metinde belirtilen Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferkoo Apt. No:175/4 Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya tarafınızdan şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.


  © 2024 BinYaprak. Tüm Hakları Saklıdır.
  Bir TurkishWIN girişimidir.